Archive


Current Issue Table of Contents:1 February 2019 Volume 35, Issue 1

Volume 35, Issue. 1, February, 2019


Editorial

Autonomic Regulation of the Cardiovascular System: Diseases, Treatments, and Novel Approaches 
Zixi Jack Cheng• Renjun Wang• Qing-Hui Chen
2019, 35(1): 1-3   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Original Articles

Neonatal Maternal Deprivation Followed by Adult Stress Enhances Adrenergic Signaling to Advance Visceral Hypersensitivity
Wan-Jie Du • Shufen Hu • Xin Li • Ping-An Zhang • Xinghong Jiang • Shan-Ping Yu • Guang-Yin Xu
2019, 35(1): 4-14   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Anti-Hypertensive Action of Fenofibrate via UCP2 Upregulation Mediated by PPAR Activation in Baroreflex Afferent Pathway
Jian Guan • Miao Zhao • Chao He • Xue Li • Ying Li • Jie Sun • Wei Wang • Ya-Li Cui • Qing Zhang • Bai-Yan Li • Guo-Fen Qiao
2019, 35(1): 15-24   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Decreased β-Cell Function is Associated with Cardiovascular Autonomic Neuropathy in Chinese Patients Newly Diagnosed with Type 2 Diabetes
Xubin Yang • Wen Xu • Yanhua Zhu • Hongrong Deng • Ying Tan • Longyi Zeng • Jianping Weng
2019, 35(1): 25-33   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Intermedin in Paraventricular Nucleus Attenuates Sympathoexcitation and Decreases TLR4-Mediated Sympathetic Activation via Adrenomedullin Receptors in Rats with Obesity-Related Hypertension
Jing Sun • Xing-Sheng Ren • Ying Kang • Hang-Bing Dai • Lei Ding • Ning Tong • Guo-Qing Zhu • Ye-Bo Zhou
2019, 35(1): 34-46   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Blockade of Endogenous Angiotensin-(1–7) in Hypothalamic Paraventricular Nucleus Attenuates High Salt-Induced Sympathoexcitation and Hypertension
Xiao-Jing Yu • Yu-Wang Miao • Hong-Bao Li • Qing Su • Kai-Li Liu • Li-Yan Fu • Yi-Kang Hou • Xiao-Lian Shi • Ying Li • Jian-Jun Mu • Wen-Sheng Chen • Wei Cui • Guo-Qing Zhu • Philip J. Ebenezer • Joseph Francis • Yu-Ming Kang
2019, 35(1): 47-56   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Chronic Intracerebroventricular Infusion of Metformin Inhibits Salt-Sensitive Hypertension via Attenuation of Oxidative Stress and Neurohormonal Excitation in Rat Paraventricular Nucleus
Xiao-Jing Yu • Ya-Nan Zhao • Yi-Kang Hou • Hong-Bao Li • Wen-Jie Xia • Hong-Li Gao • Kai-Li Liu • Qing Su • Hui-Yu Yang • Bin Liang • Wen-Sheng Chen • Wei Cui • Ying Li • Guo-Qing Zhu • Zhi-Ming Yang • Yu-Ming Kang
2019, 35(1): 57-66   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Angiotensin-Converting Enzyme 2 in the Rostral Ventrolateral Medulla Regulates Cholinergic Signaling and Cardiovascular and Sympathetic Responses in Hypertensive Rats
Yu Deng • Xing Tan • Miao-Ling Li • Wei-Zhong Wang • Yang-Kai Wang
2019, 35(1): 67-78   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Chronic Intermittent Hypobaric Hypoxia Ameliorates Renal Vascular Hypertension Through Up-regulating NOS in Nucleus Tractus Solitarii
Na Li • Yue Guan • Yan-Ming Tian • Hui-Jie Ma • Xiangjian Zhang • Yi Zhang • Sheng Wang
2019, 35(1): 79-90   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Baroreflex Control of Heart Rate in Mice Overexpressing Human SOD1: Functional Changes in Central and Vagal Efferent Components
Jin Chen • He Gu • Robert D. Wurster • Zixi Cheng
2019, 35(1): 91-97   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Cellular and Molecular Mechanisms Underlying Arterial Baroreceptor Remodeling in Cardiovascular Diseases and Diabetes
Huiyin Tu • Dongze Zhang • Yu-Long Li
2019, 35(1): 98-112   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Next-Generation Tools to Study Autonomic Regulation In Vivo
Snigdha Mukerjee • Eric Lazartigues
2019, 35(1): 113-123   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Impaired Hypothalamic Regulation of Sympathetic Outflow in Primary Hypertension
Jing-Jing Zhou • Hui-Jie Ma • Jian-Ying Shao • Hui-Lin Pan • De-Pei Li
2019, 35(1): 124-132   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Autonomic Disturbances in Acute Cerebrovascular Disease
Jun Mo • Lei Huang • Jianhua Peng • Umut Ocak • Jianmin Zhang • John H. Zhang
2019, 35(1): 133-144   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Cell-Type Identification in the Autonomic Nervous System
Di-Shi Liu • Tian-Le Xu
2019, 35(1): 145-155   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Pharmacological Modulation of Vagal Nerve Activity in Cardiovascular Diseases
Longzhu Liu • Ming Zhao • Xiaojiang Yu • Weijin Zang
2019, 35(1): 156-166   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letter to the Editor

Cytoprotective Mechanism of the Novel Gastric Peptide BPC157 in Gastrointestinal Tract and Cultured Enteric Neurons and Glial Cells
Xi-Yu Wang • Meihua Qu • Rui Duan • Dengping Shi • Ling Jin • Jinping Gao • Jackie D. Wood • Junhua Li • Guo-Du Wang
2019, 35(1): 167-170   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Perspective

Orthostatic Intolerance and Coagulation Abnormalities: An Update
Wei Quan • Yuchen Wang • Selena Chen • Junbao Du
2019, 35(1): 171-177   [ Abstract]   [ SpringerLink]