Archive


Current Issue Table of Contents:1 June 2019 Volume 35, Issue 3

Volume 35, Issue. 3, June, 2019


Reviews

Illuminating the Activated Brain: Emerging Activity-Dependent Tools to Capture and Control Functional Neural Circuits
Qiye He • Jihua Wang • Hailan Hu
2019, 35(3): 369-377   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Method

Rapid and Sparse Labeling of Neurons Based on the Mutant Virus-Like Particle of Semliki Forest Virus
Fan Jia • Xutao Zhu • Pei Lv • Liang Hu • Qing Liu • Sen Jin• Fuqiang Xu
2019, 35(3): 378-388   [ Abstract]   [ SpringerLink]

High-Throughput Automatic Training System for Spatial Working Memory in Free-Moving Mice
Shimin Zou • Chengyu Tony Li
2019, 35(3): 389-400   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Gait Assessment of Pain and Analgesics: Comparison of the DigiGaitTM and CatWalkTM Gait Imaging Systems
Yu Xu • Na-Xi Tian• Qing-Yang Bai • Qi Chen• Xiao-Hong Sun• Yun Wang
2019, 35(3): 401-418   [ Abstract]   [ SpringerLink]

A Two-Step GRIN Lens Coating for In Vivo Brain Imaging
Yupeng Yang • Lifeng Zhang • Zhenni Wang • Bo Liang • Giovanni Barbera • Casey Moffitt • Yun Li • Da-Ting Lin
2019, 35(3): 419-424   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Long-term Fiber Photometry for Neuroscience Studies
Yi Li • Zhixiang Liu • Qingchun Guo • Minmin Luo
2019, 35(3): 425-433   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Original Articles

Shikimic Acid Promotes Oligodendrocyte Precursor Cell Differentiation and Accelerates Remyelination in Mice
Fengfeng Lu • Dou Yin • Yingyan Pu• Weili Liu • Zhenghao Li •Qi Shao • Cheng He • Li Cao
2019, 35(3): 434-446   [ Abstract]   [ SpringerLink]

The Glutamatergic Postrhinal Cortex–Ventrolateral Orbitofrontal Cortex Pathway Regulates Spatial Memory Retrieval
Xinyang Qi • Zhanhong Jeff Du • Lin Zhu • Xuemei Liu • Hua Xu • Zheng Zhou • Cheng Zhong • Shijiang Li • Liping Wang • Zhijun Zhang
2019, 35(3): 447-460   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Effect of Gastrodin on Early Brain Injury and Neurological Outcome After Subarachnoid Hemorrhage in Rats
Xinzhi Wang • Shuyue Li • Jinbang Ma • Chuangang Wang • Anzhong Chen•Zhenxue Xin • Jianjun Zhang
2019, 35(3): 461-470   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Up-Regulation of Trem2 Inhibits Hippocampal Neuronal Apoptosis and Alleviates Oxidative Stress in Epilepsy via the PI3K/Akt Pathway in Mice
Ai-Hua Liu• Min Chu • Yu-Ping Wang
2019, 35(3): 471-485   [ Abstract]   [ SpringerLink]

MicroRNA-132 in the Adult Dentate Gyrus is Involved in Opioid Addiction Via Modifying the Differentiation of Neural Stem Cells
Meng Jia • Xuewei Wang • Haolin Zhang • Can Ye • Hui Ma • Mingda Yang • Yijing Li • Cailian Cui
2019, 35(3): 486-496   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Neuroligins Differentially Mediate Subtype-Specific Synapse Formation in Pyramidal Neurons and Interneurons
Qiang-Qiang Xia • Jing Xu • Tai-Lin Liao • Jie Yu• Lei Shi • Jun Xia • Jian-Hong Luo• Junyu Xu
2019, 35(3): 497-506   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Enhancement of T Follicular Helper Cell-Mediated Humoral Immunity Reponses During Development of Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis
Ying-Zhe Cui• Si-Ying Qu • Lu-Lu Chang • Jia-Rui Zhao • Lili Mu • Bo Sun • Hu-Lun Li• Tong-Shuai Zhang • Guang-You Wang • Qing-Fei Kong
2019, 35(3): 507-518   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letter to the Editor

T188K-Familial Creutzfeldt–Jacob Disease, Predominant Among Chinese, has a Reactive Pattern in CSF RT-QuIC Different from D178N-Fatal Familial Insomnia and E200K-Familial CJD
Kang Xiao • Qi Shi• Wei Zhou • Bao-Yun Zhang • Yuan Wang • Cao Chen • Yue Ma• Chen Gao• Xiao-Ping Dong
2019, 35(3): 519-521   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

Abnormal Brain Structure and Function in First-Episode Childhood- and Adolescence-Onset Schizophrenia: Association with Clinical Symptoms
Yanhong Xia • Dan Lv • Yinghui Liang • Haisan Zhang • Keyang Pei • Rongrong Shao • Yali Li• Yan Zhang • Yuling Li • Jinghua Guo • Luxian Lv • Suqin Guo
2019, 35(3): 522-526   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Spinal Cord Stimulation for Pain Treatment After Spinal Cord Injury
Qian Huang • Wanru Duan • Eellan Sivanesan • Shuguang Liu • Fei Yang • Zhiyong Chen • Neil C. Ford • Xueming Chen • Yun Guan
2019, 35(3): 527-539   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Expression and Function of Zinc-α2-Glycoprotein
Xin Wei • Xi Liu • Changhong Tan • Lijuan Mo • Hui Wang • Xi Peng • Fen Deng • Lifeng Chen*
2019, 35(3): 540-550   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Pericyte Plasticity in the Brain
Gabryella S. P. Santos • Luiz A. V. Magno • Marco A. Romano-Silva • Akiva Mintz • Alexander Birbrair
2019, 35(3): 551-560   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Pharmacogenetic Correlates of Antipsychotic-Induced Weight Gain in the Chinese Population
Chao Luo • Junyan Liu • Xu Wang • Xiaoyuan Mao • Honghao Zhou • Zhaoqian Liu
2019, 35(3): 561-580   [ Abstract]   [ SpringerLink]