Archive


Current Issue Table of Contents:1 August 2019 Volume 35, Issue 4

Volume 35, Issue. 4, August, 2019


Original Articles

Aberrant Resting-State Functional Connectivity in the Default Mode Network in Pediatric Bipolar Disorder Patients with and without Psychotic Symptoms
Yuan Zhong • Chun Wang • Weijia Gao • Qian Xiao • Dali Lu • Qing Jiao • Linyan Su • Guangming Lu
2019, 35(4): 581-590   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

Association of Genetic Polymorphisms with Age at Onset in Han Chinese Patients with Bipolar Disorder
Shao-Hua Hu • Yu-Qing Han • Ting-Ting Mou • Man-Li Huang • Jian-Bo Lai • Chee H Ng • Jing Lu • Qiao-Qiao Lu • Qiu-Yan Lin • Yu-Zhi Zhang • Jian-Bo Hu • Ning Wei • Wei-Juan Xu • Wei-Hua Zhou • Jing-Kai Chen • Chan-Chan Hu • Xiao-Yi Zhou • Shao-Jia Lu • Yi Xu
2019, 35(4): 591-594   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

The Relationship Between Neuroimmunity and Bipolar Disorder: Mechanism and Translational Application
Zhiang Niu • Lu Yang • Xiaohui Wu • Yuncheng Zhu • Jun Chen • Yiru Fang
2019, 35(4): 595-607   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Insight

Perspective on Etiology and Treatment of Bipolar Disorders in China: Clinical Implications and Future Directions
Zuowei Wang • Chen Jun • Keming Gao • Haichen Yang  • Yiru Fang
2019, 35(4): 608-612   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Original Articles

Increased CXCL13 and CXCR5 in Anterior Cingulate Cortex Contributes to Neuropathic Pain-Related Conditioned Place Aversion
Xiao-Bo Wu • Li-Na He • Bao-Chun Jiang• Xue Wang • Ying Lu • Yong-Jing Gao
2019, 35(4): 613-623   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Up-regulation of P2X7 Receptors Contributes to Spinal Microglial Activation and the Development of Pain Induced by BmK-I
Jingjing Zhou • Xiaoxue Zhang • You Zhou1 • Bin Wu • Zhi-Yong Tan
2019, 35(4): 624-636   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Thymosin Alpha-1 Inhibits Complete Freund’s Adjuvant-Induced Pain and Production of Microglia-Mediated Pro-inflammatory Cytokines in Spinal Cord
Yunlong Xu • Yanjun Jiang • Lin Wang• Jiahua Huang• Junmao Wen • Hang Lv • Xiaoli Wu• Chaofan Wan • Chuanxin Yu • Wenjie Zhang • Jiaying Zhao • Yinqi Zhou • Yongjun Chen
2019, 35(4): 637-648   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Comparative Study of ROCK1 and ROCK2 in Hippocampal Spine Formation and Synaptic Function
Jinglan Yan • Youcan Pan • Xiaoyan Zheng • Chuanan Zhu • Yu Zhang • Guoqi Shi • Lin Yao • Yongjun Chen • Nenggui Xu
2019, 35(4): 649-660   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Antidepressant-Like Action of Single Facial Injection of Botulinum Neurotoxin A is Associated with Augmented 5-HT Levels and BDNF/ERK/CREB Pathways in Mouse Brain
Yang Li • Jing Liu • Xu Liu • Cun-Jin Su • Qi-Lin Zhang • Zhi-Hong Wang• Lei-Fang Cao• Xue-Yan Guo• Ya Huang • Weifeng Luo • Tong Liu
2019, 35(4): 661-672   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Rac1 Modulates Excitatory Synaptic Transmission in Mouse Retinal Ganglion Cells
Ling-Zhu Li • Ning Yin • Xue-Yan Li• Yanying Miao • Shuo Cheng • Fang Li • Guo-Li Zhao • Shu-Min Zhong • Xin Wang • Xiong-Li Yang • Zhongfeng Wang
2019, 35(4): 673-687   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Age-Related Reduction in Cortical Thickness in First-Episode Treatment-Naı¨ve Patients with Schizophrenia
Yin Lin • Mingli Li • Yi Zhou • Wei Deng • Xiaohong Ma • Qiang Wang • Wanjun Guo • Yinfei Li • Lijun Jiang • Xun Hu • Nanyin Zhang • Tao Li
2019, 35(4): 688-696   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Medial Preoptic Area Modulates Courtship Ultrasonic Vocalization in Adult Male Mice
Shu-Chen Gao • Yi-Chao Wei • Shao-Ran Wang • Xiao-Hong Xu
2019, 35(4): 697-708   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Cortical Organization of Centrifugal Afferents to the Olfactory Bulb: Mono- and Trans-synaptic Tracing with Recombinant Neurotropic Viral Tracers
Pengjie Wen • Xiaoping Rao • Liuying Xu • Zhijian Zhang • Fan Jia • Xiaobin He • Fuqiang Xu
2019, 35(4): 709-723   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Liraglutide Ameliorates Hyperhomocysteinemia-Induced Alzheimer-Like Pathology and Memory Deficits in Rats via Multi-molecular Targeting
Yao Zhang• Jia-Zhao Xie • Xiang-Yang Xu • Jun Hu • Teng Xu•Si Jin • Shao-Juan Yang • Jian-Zhi Wang
2019, 35(4): 724-734   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Spontaneous Regional Brain Activity in Healthy Individuals is Nonlinearly Modulated by the Interaction of ZNF804A rs1344706 and COMT rs4680 Polymorphisms
Lingling Cui • Fei Wang • Miao Chang • Zhiyang Yin • Guoguang Fan • Yanzhuo Song • Yange Wei • Yixiao Xu • Yifan Zhang • Yanqing Tang • Xiaohong Gong • Ke Xu
2019, 35(4): 735-742   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Independent Component Analysis and Graph Theoretical Analysis in Patients with Narcolepsy
Fulong Xiao • Chao Lu • Dianjiang Zhao • Qihong Zou • Liyue Xu • Jing Li • Jun Zhang • Fang Han
2019, 35(4): 743-755   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Effect of Apolipoprotein E Genotypes on Huntington’s Disease Phenotypes in a Han Chinese Population
Xiao-Yan Li • Yan-Bin Zhang• Miao Xu• Hong-Rong Cheng • Yi Dong • Wang Ni • Hong-Lei Li • Zhi-Ying Wu
2019, 35(4): 756-762   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

Selective Targeting of Perirhinal Cortex Projection to Hippocampal CA1 Interneurons
Xiang Li• Yiding Li• Junhui Zhang • Xiaohui Zhang
2019, 35(4): 763-765   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Dynamic Alterations in Spontaneous Brain Activity in Mothers: A Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging Study
Kaihua Zhang • Mengxing Wang • Jilei Zhang • Junyao Xie • Xueyun Su  • Xiaoxia Du • Zhong Chen
2019, 35(4): 766-770   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

Toll of Mental Disorders: TLR-Mediated Function of the Innate Immune System
Jian-Feng Liu1* • Ruyan Wu1,2 • Jun-Xu Li1*
2019, 35(4): 771-774   [ Abstract]   [ SpringerLink]

The Secret of Fear Memory Attenuation: Facing Fears
Yan-Chen Guo • Tifei Yuan • Ben-Yu Guo
2019, 35(4): 775-777   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Correction

Correction to: Expression and Function of Zinc-a2-Glycoprotein
Xin Wei • Xi Liu • Changhong Tan • Lijuan Mo • Hui Wang • Xi Peng • Fen Deng • Lifen Chen
2019, 35(4): 778-779   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Correction to: Antidepressant-Like Action of Single Facial Injection of Botulinum Neurotoxin A is Associated with Augmented 5-HT Levels and BDNF/ERK/CREB Pathways in Mouse Brain
Yang Li• Jing Liu • Xu Liu • Cun-Jin Su • Qi-Lin Zhang • Zhi-Hong Wang • Lei-Fang Cao • Xue-Yan Guo • Ya Huang • Weifeng Luo • Tong Liu
2019, 35(4): 779-780   [ Abstract]   [ SpringerLink]