Archive


Current Issue Table of Contents:1 December 2019 Volume 35, Issue 6

Volume 35, Issue. 6, December, 2019


Original Articles

A Neuronal Pathway that Commands Deceleration in DrosophilaLarval Light-Avoidance
Caixia Gong• Zhenhuan Ouyang • Weiqiao Zhao• Jie Wang• Kun Li• Peipei Zhou • Ting Zhao • Nenggan Zheng • Zhefeng Gong
2019, 35(6): 959-968   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Nuclear Envelope Protein MAN1 Regulates the DrosophilaCircadian Clock via Period
Bei Bu• Weiwei He • Li Song • Luoying Zhang
2019, 35(6): 969-978   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Expression of Mammalian BM88/CEND1 in Drosophila Affects Nervous System Development by Interfering with Precursor Cell Formation
Athanasios Tzortzopoulos • Dimitra Thomaidou • Maria Gaitanou • Rebecca Matsas• Efthimios Skoulakis
2019, 35(6): 979-995   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Development of Human in vitro Brain-blood Barrier Model from Induced Pluripotent Stem Cell-derived Endothelial Cells to Predict the in vivo Permeability of Drugs
Yuan Li • Xueying Sun • Houfu Liu • Liang Huang • Guofeng Meng • Yu Ding • Wenji Su • Jiaqi Lu • Sophie Gong • Georg C. Terstappen, • Ru Zhang • Wandong Zhang,
2019, 35(6): 996-1010   [ Abstract]   [ SpringerLink]

P-Rex1 Overexpression Results in Aberrant Neuronal Polarity and Psychosis-Related Behaviors
Qiongwei Li • Lifang Wang • Yuanlin Ma • Weihua Yue • Dai Zhang • Jun Li
2019, 35(6): 1011-1023   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Gedunin Degrades Aggregates of Mutant Huntingtin Protein and Intranuclear Inclusions via the Proteasomal Pathway in Neurons and Fibroblasts from Patients with Huntington’s Disease
Weiqi Yang • Jingmo Xie • Qiang Qiang • Li Li • Xiang Lin • Yiqing Ren • Wenlei Ren • Qiong Liu • Guomin Zhou• Wenshi Wei • Hexige Saiyin • Lixiang Ma
2019, 35(6): 1024-1034   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Virus-Mediated Overexpression of ETS-1 in the Ventral Hippocampus Counteracts Depression-Like Behaviors in Rats
Hanjiang Luo • Zijin Liu • Bo Liu • Hui Li • Yutao Yang • Zhi-Qing David Xu
2019, 35(6): 1035-1044   [ Abstract]   [ SpringerLink]

De Novo and Inherited SETD1A Variants in Early-onset Epilepsy
Xiuya Yu• Lin Yang • Jin Li • Wanxing Li • Dongzhi Li • Ran Wang • Kai Wu • Wenhao Chen • Yi Zhang • Zilong Qiu • Wenhao Zhou
2019, 35(6): 1045-1057   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Recent Advances in the Genetic Dissection of Neural Circuits in Drosophila
Chao Guo • Yufeng Pan • Zhefeng Gong
2019, 35(6): 1058-1072   [ Abstract]   [ SpringerLink]

High-Voltage-Activated Calcium Channel in the Afferent Pain Pathway: An Important Target of Pain Therapies
Qi Li • Jian Lu • Xiaoxin Zhou • Xuemei Chen • Diansan Su • Xiyao Gu • Weifeng Yu
2019, 35(6): 1073-1084   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Neuroprotective Effects of Brain-Gut Peptides: A Potential Therapy for Parkinson’s Disease
Dong Dong · Junxia Xie · Jun Wang
2019, 35(6): 1085-1096   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

NONO Regulates Cortical Neuronal Migration and Postnatal Neuronal Maturation
Xiaoqing Liu • Jiangli Zheng • Shaojun Qi • Qin Shen
2019, 35(6): 1097-1101   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Interaction Between Variations in Dopamine D2 and Serotonin 2A Receptor is Associated with Short-Term Response to Antipsychotics in Schizophrenia
Liansheng Zhao • Huijuan Wang • Yamin Zhang • Jinxue Wei • Peiyan Ni • Hongyan Ren • Gang Li • Qiang Wang • Gavin P Reynolds • Weihua Yue • Wei Deng • Hao Yan • Liwen Tan • Qi Chen • Guigang Yang • Tianlan Lu • Lifang Wang • Fuquan Zhang• Jianli Yang • Keqing Li• Luxian Lv• Qingrong Tan • Yinfei Li • Hua Yu • Hongyan Zhang • Xin Ma • Fude Yang• Lingjiang Li • Chuanyue Wang • Huiyao Wang • Xiaojing Li • Wanjun Guo • Xun Hu• Yang Tian • Xiaohong Ma • Jeremy Coid • Dai Zhang • Chao Chen • Tao Li • Chinese Antipsychotics Pharmacogenomics Consortium
2019, 35(6): 1102-1105   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Insight

Functional Self-Excitatory Autapses (Auto-synapses) on Neocortical Pyramidal Cells
Wei Ke • Quansheng He• Yousheng Shu
2019, 35(6): 1106-1109   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Towards the Framework of Understanding Autism Spectrum Disorders
Zilong Qiu • Bo Yuan
2019, 35(6): 1110-1112   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

Is Alzheimer’s Disease Transmissible in Humans?
Xian-Le Bu• Wei-Wei Li • Yan-Jiang Wang
2019, 35(6): 1113-1115   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Stay Active to Cope with Fear: A Cortico-Intrathalamic Pathway for Conditioned Flight Behavior
Ni Tang • Yi-Fan Ding• Wen Zhang • Ji Hu • Xiao-Hong Xu
2019, 35(6): 1116-1119   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Adult Neural Stem Cells: Constant Extension from Embryonic Ancestors
Yuqun Cai • Zhengang Yang
2019, 35(6): 1120-1122   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Subicular Pyramidal Neurons: A Key to Unlock the ‘‘Black Box’’ of Drug Resistance in Temporal Lobe Epilepsy
Zhe Hu • Xinyi Wang• Kai Zhong
2019, 35(6): 1123-1125   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Method

Imaging and Spectral Characteristics of Amyloid Plaque Autofluorescence in Brain Slices from the APP/PS1 Mouse Model of Alzheimer’s Disease
Yunling Gao • Qing Liu • Lingling Xu • Ning Zheng • Xiaoming He • Fuqiang Xu
2019, 35(6): 1126-1137   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Correction

Correction to: Recent Advances in the Genetic Dissection of Neural Circuits in Drosophila
Chao Guo • Yufeng Pan• Zhefeng Gong
2019, 35(6): 1138-1138   [ Abstract]   [ SpringerLink]