Archive


Current Issue Table of Contents:1 April 2019 Volume 35, Issue 2

Volume 35, Issue. 2, April, 2019


Editorial

Progress in Human Brain Banking in China
Chao Ma • Ai-Min Bao • Xiao-Xin Yan• Dick F. Swaab
2019, 35(2): 179-182   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Original Articles

Phosphorylated TDP-43 Staging of Primary Age-Related Tauopathy
Xiaoling Zhang • Bing Sun • Xing Wang • Hui Lu • Fangjie Shao • Annemieke J. M. Rozemuller • Huazheng Liang • Chong Liu • Jiadong Chen • Manli Huang • Keqing Zhu
2019, 35(2): 183-192   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Correlations Between Single Nucleotide Polymorphisms, Cognitive Dysfunction, and Postmortem Brain Pathology in Alzheimer’s Disease Among Han Chinese
Qian Yang • Kang Chen • Hanlin Zhang • Wanying Zhang• Changlin Gong • Qing Zhang • Pan Liu • Tianyi Sun • Yuanyuan Xu • Xiaojing Qian • Wenying Qiu • Chao Ma
2019, 35(2): 193-204   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Quantification of Tyrosine Hydroxylase and ErbB4 in the Locus Coeruleus of Mood Disorder Patients Using a Multispectral Method to Prevent Interference with Immunocytochemical Signals by Neuromelanin
Lei Guo • Jochem Stormmesand • Zheng Fang • Qingbin Zhu •Rawien Balesar • Joop van Heerikhuize • Arja Sluiter• Dick Swaab •Ai-Min Bao
2019, 35(2): 205-215   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas Exhibit Cell Biological and Molecular Signatures of Fetal Hindbrain-Derived Neural Progenitor Cells
Yu Sun • Cheng Xu • Changcun Pan • Xin Chen • Yibo Geng • Yuliang Wu • Peng Zhang • Wenhao Wu • Yu Wang • Deling Li • Zhen Wu • Junting Zhang • Qiaoran Xi • Liwei Zhang
2019, 35(2): 216-224   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letter to the Editor

Comparison of Reference Genes for Transcriptional Studies in Postmortem Human Brain Tissue Under Different Conditions
Qing Zhang • Hanlin Zhang • Fan Liu • Qian Yang • Kang Chen • Pan Liu • Tianyi Sun • Chao Ma • Wenying Qiu • Xiaojing Qian
2019, 35(2): 225-228   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Post-Mortem MRI and Histopathology in Neurologic Disease: A Translational Approach
Laura E. Jonkman • Boyd Kenkhuis • Jeroen J. G. Geurts• Wilma D. J. van de Berg
2019, 35(2): 229-243   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Human Brain Slice Culture: A Useful Tool to Study Brain Disorders and Potential Therapeutic Compounds
Xin-Rui Qi • Ronald W. H. Verwer • Ai-Min Bao • Rawien A. Balesar • Sabina Luchetti • Jiang-Ning Zhou • Dick F. Swaab
2019, 35(2): 244-252   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Activation of the Brain to Postpone Dementia: A Concept Originating from Postmortem Human Brain Studies
Qiong-Bin Zhu • Ai-Min Bao • Dick Swaab
2019, 35(2): 253-266   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Perspective

Legal and Ethical Issues in Brain Banking
Inge Huitinga • Mignon de Goeij • Natasja Klioueva
2019, 35(2): 267-269   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Standardized Operational Protocol for Human Brain Banking in China
Wenying Qiu • Hanlin Zhang • Aimin Bao • Keqing Zhu • Yue Huang • Xiaoxin Yan • Jing Zhang • Chunjiu Zhong • Yong Shen • Jiangning Zhou • Xiaoying Zheng • Liwei Zhang • Yousheng Shu • Beisha Tang • Zhenxin Zhang • Gang Wang • Ren Zhou • Bing Sun • Changlin Gong • Shumin Duan • Chao Ma
2019, 35(2): 270-276   [ Abstract]   [ SpringerLink]

The Stanley Neuropathology Consortium Integrative Database (SNCID) for Psychiatric Disorders
Sanghyeon Kim • Maree J. Webster
2019, 35(2): 277-282   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Brain Banking for Research into Neurodegenerative Disorders and Ageing
Claire E. Shepherd • Holly Alvendia • Glenda M. Halliday
2019, 35(2): 283-288   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Brains for Dementia Research: The Importance of Cohorts in Brain Banking
Paul T. Francis* • Gillian M. Hayes • Helen Costello • David R. Whitfield
2019, 35(2): 289-294   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Pathological Changes to the Subcortical Visual System and its Relationship to Visual Hallucinations in Dementia with Lewy Bodies
Daniel Erskine • John-Paul Taylor • Alan Thomas • Daniel Collerton • Ian McKeith • Ahmad Khundakar • Johannes Attems • Christopher Morris
2019, 35(2): 295-300   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Original Articles

Kir2.1 Channel Regulation of Glycinergic Transmission Selectively Contributes to Dynamic Mechanical Allodynia in a Mouse Model of Spared Nerve Injury
Yiqian Shi • Yangyang Chen • Yun Wang
2019, 35(2): 301-314   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Altered Local Field Potential Relationship Between the Parafascicular Thalamic Nucleus and Dorsal Striatum in Hemiparkinsonian Rats
Haiyan Zhang • Jing Yang • Xuenan Wang • Xiaomeng Yao • Hongyu Han • Yunfeng Gao • Hongli Chang • Tianyu Xiang • Shuang Sun • Yanan Wang • Xiusong Wang • Min Wang
2019, 35(2): 315-324   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Folate/Vitamin B Alleviates Hyperhomocysteinemia-Induced Alzheimer-Like Pathologies in Rat Retina
Jing Guo • Shaozhou Ni • Qihang Li • Jian-Zhi Wang • Ying Yang
2019, 35(2): 325-335   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Neuroprotective Autophagic Flux Induced by Hyperbaric Oxygen Preconditioning is Mediated by Cystatin C
Zongping Fang • Yun Feng • Yuheng Li • Jiao Deng • Huang Nie • Qianzhi Yang • Shiquan Wang • Hailong Dong • Lize Xiong
2019, 35(2): 336-346   [ Abstract]   [ SpringerLink]

NMDA Receptor Antagonist MK801 Protects Against 1-Bromopropane-Induced Cognitive Dysfunction
Lin Xu • Xiaofei Qiu • Shuo Wang • Qingshan Wang • Xiu-Lan Zhao
2019, 35(2): 347-361   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

The rs2228570 Variant of the Vitamin D Receptor Gene is Associated with Essential Tremor
Ali Sazci • Nihal Uren • Halil Atilla Idrisoglu • Emel Ergul
2019, 35(2): 362-364   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Parkinson’s Disease Risk Variant rs1109303 Regulates the Expression of INPP5K and CRK in Human Brain
Guiyou Liu • Yi Zhao • Jing-yi Sun • Bao-liang Sun
2019, 35(2): 365-368   [ Abstract]   [ SpringerLink]