Archive


Current Issue Table of Contents:1 October 2019 Volume 35, Issue 5

Volume 35, Issue. 5, October, 2019


Original Articles

Brain-wide Mapping of Mono-synaptic Afferents to Different Cell Types in the Laterodorsal Tegmentum
Xiaomeng Wang • Hongbin Yang • Libiao Pan • Sijia Hao • Xiaotong Wu • Li Zhan • Yijun Liu • Fan Meng • Huifang Lou • Ying Shen • Shumin Duan • Hao Wang
2019, 35(5): 781-789   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Decreased miR-325-5p Contributes to Visceral Hypersensitivity Through Post-transcriptional Upregulation of CCL2 in Rat Dorsal Root Ganglia
Rui Wu • Ping-An Zhang • Xuelian Liu • Yuan Zhou • Meijie Xu • Xinghong Jiang • Jun Yan • Guang-Yin Xu
2019, 35(5): 790-800   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Cyclin-dependent Kinase 18 Promotes Oligodendrocyte Precursor Cell Differentiation through Activating the Extracellular SignalRegulated Kinase Signaling Pathway
Yuchen Pan• Zeping Jiang • Dingya Sun • Zhenghao Li • Yingyan Pu• Dan Wang • Aijun Huang • Cheng He • Li Cao
2019, 35(5): 801-813   [ Abstract]   [ SpringerLink]

MicroRNA-365 Knockdown Prevents Ischemic Neuronal Injury by Activating Oxidation Resistance 1-Mediated Antioxidant Signals
Jia-Lin Mo • Zhi-Guang Pan • Xiao Chen • Yu Lei • Ling-Ling Lv • Cheng Qian • Feng-Yan Sun
2019, 35(5): 814-824   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Enhancement of Aggression Induced by Isolation Rearing is Associated with a Lack of Central Serotonin
Yiqiong Liu • Yunong Sun • Xiaoyan Zhao • Ji-Young Kim • Lu Luo • Qian Wang4 • Xiaolu Meng • Yonghui Li • Nan Sui • Zhou-Feng Chen • Chuxiong Pan• Liang Li • Yan Zhang
2019, 35(5): 825-836   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein-IgG Contributes to Oligodendrocytopathy in the Presence of Complement, Distinct from Astrocytopathy Induced by AQP4-IgG
Ling Fang • Xinmei Kang • Zhen Wang • Shisi Wang • Jingqi Wang • Yifan Zhou • Chen Chen • Xiaobo Sun • Yaping Yan • Allan G. Kermode • Lisheng Peng • Wei Qiu
2019, 35(5): 837-850   [ Abstract]   [ SpringerLink]

White Matter Abnormalities in Major Depression Biotypes Identified by Diffusion Tensor Imaging
Sugai Liang • Qiang Wang • Xiangzhen Kong • Wei Deng • Xiao Yang • Xiaojing Li • Zhong Zhang • Jian Zhang• Chengcheng Zhang • Xin-min Li • Xiaohong Ma• Junming Shao • Andrew J. Greenshaw • Tao Li
2019, 35(5): 851-860   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Circular HDAC9/microRNA-138/Sirtuin-1 Pathway Mediates Synaptic and Amyloid Precursor Protein Processing Deficits in Alzheimer’s Disease
Yanjun Lu • Lu Tan • Xiong Wang
2019, 35(5): 861-872   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Poly-PR in C9ORF72-Related Amyotrophic Lateral Sclerosis/ Frontotemporal Dementia Causes Neurotoxicity by ClathrinDependent Endocytosis
Rui Wang • Xingyun Xu • Zongbing Hao • Shun Zhang • Dan Wu • Hongyang Sun • Chenchen Mu • Haigang Ren • Guanghui Wang
2019, 35(5): 873-884   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Neural Stem Cells Transfected with Leukemia Inhibitory Factor Promote Neuroprotection in a Rat Model of Cerebral Ischemia
Lili Tian • Wenli Zhu • Yuanchu Liu • Ye Gong • Aowei Lv • Zhen Wang • Xiaoli Ding • Shaowu Li • Ying Fu • Yi Lin • Yaping Yan
2019, 35(5): 885-892   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Modulation of Beta Oscillations for Implicit Motor Timing in Primate Sensorimotor Cortex during Movement Preparation
Hongji Sun • Xuan Ma • Liya Tang • Jiuqi Han • Yuwei Zhao • Xuejiao Xu • Lubin Wang • Peng Zhang • Luyao Chen • Jin Zhou • Changyong Wang
2019, 35(5): 893-907   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Dual Functions of Microglia in Ischemic Stroke
Chuan Qin • Luo-Qi Zhou • Xiao-Tong Ma1 • Zi-Wei Hu • Sheng Yang • Man Chen • Dale B. Bosco • Long-Jun Wu• Dai-Shi Tian
2019, 35(5): 908-920   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Trans-synaptic Neural Circuit-Tracing with Neurotropic Viruses
Jiamin Li • Taian Liu • Yun Dong • Kunio Kondoh • Zhonghua Lu
2019, 35(5): 921-932   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Insight

Pros and Cons: Autophagy in Acute Spinal Cord Injury
Zheng Li • Tianshi Chen • Yuanwu Cao • Xiaoxing Jiang• Haodong Lin • Jian Zhang• Zixian Chen
2019, 35(5): 933-937   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Therapeutic Potential of Glucagon-Like Peptide-1 Cleavage Product for Alzheimer’s Disease
Stephen M. Day • Tao Ma
2019, 35(5): 938-940   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Autonomic Nervous Function in Vasovagal Syncope of Children and Adolescents
Chunyan Tao • Chaoshu Tang • Selena Chen• Hongfang Jin • Junbao Du
2019, 35(5): 941-944   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

MicroRNA21 Meets Neuronal TLR8: Non-canonical Functions of MicroRNA in Neuropathic Pain
Zhi-Hong Wang • Tong Liu
2019, 35(5): 945-948   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Paraventricular Thalamus as A Major Thalamic Structure for Wake Control
Yu-Feng Shao • Jian-Sheng Lin • Yi-Ping Hou
2019, 35(5): 949-951   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Cardiopulmonary Comorbidity, Radiomics and Machine Learning, and Therapeutic Regimens for a Cerebral fMRI Predictor Study in Psychotic Disorders
Xiao-Hui Wang • Angela Yu • Xia Zhu • Hong Yin • Long-Biao Cui
2019, 35(5): 952-954   [ Abstract]   [ SpringerLink]

A Novel Prognostic Approach to Predict Recovery in Patients with Chronic Disorders of Consciousness
Wangxiao Bao • Xiaoxia Li • Benyan Luo
2019, 35(5): 955-957   [ Abstract]   [ SpringerLink]