Mapping the Brain-Wide Cholinergic Neurons Projecting to Skeletal Muscle in Mice by High-Throughput Light Sheet Tomography

Dayu Chen 1,2 • Xiaofeng Cheng 3,4 • Xiong Yang 3,4 • Yongsheng Zhang 3,4 • Zhigang He 5 • Qian Wang 6 • Guojie Yao 2 • Xiuli Liu 3,4 • Shaoqun Zeng 3,4 • Jincao Chen1 • Hongbing Xiang 6


1 Department of Neurosurgery, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan 430071, China

2 Department of Neurosurgery, Central Theater Command General Hospital of the People’s Liberation Army, Wuhan 430070, China

3 Britton Chance Center for Biomedical Photonics, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

4 Ministry of Education Key Laboratory for Biomedical Photonics, School of Engineering Sciences, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

5 Department of Emergency Medicine, Tongji Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

6 Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Tongji Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China

Abstract

Keywords

[SpringerLink]

Browse: 1