Topological Shape Changes Weaken the Innate Defensive Response to Visual Threat in Mice

Yan Huang 1,2 • Lei Li 1,2 • Kun Dong 1,2 • Hongsi Tang 1,2 • Qingning Yang 1,2 • Xianglian Jia 1,2 • Yundan Liao 1,2 • Wenbo Wang 3 • Zhen Ren 1,2 • Lin Chen 3 • Liping Wang 1,2


1 The Brain Cognition and Brain Disease Institute (BCBDI), Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences; Shenzhen-Hong Kong Institute of Brain Science-Shenzhen Fundamental Research Institutions, Guangdong Key Lab of Brain Connectomics, Shenzhen 518055, China

2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

3 State Key Laboratory of Brain and Cognitive Science, Institute of Biophysics, CAS, University of the CAS, Beijing 100101, China

Abstract

Keywords

[SpringerLink]

Browse: 1