Online First


Expression and Function of Zinc-α2-Glycoprotein
Xin Wei • Xi Liu • Changhong Tan • Lijuan Mo • Hui Wang • Xi Peng • Fen Deng • Lifeng Chen* [SpringerLink]

Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas Exhibit Cell Biological and Molecular Signatures of Fetal Hindbrain-Derived Neural Progenitor Cells
Yu Sun • Cheng Xu • Changcun Pan • Xin Chen • Yibo Geng • Yuliang Wu • Peng Zhang • Wenhao Wu • Yu Wang • Deling Li • Zhen Wu • Junting Zhang • Qiaoran Xi • Liwei Zhang [SpringerLink]

Pharmacogenetic Correlates of Antipsychotic-Induced Weight Gain in the Chinese Population
Chao Luo • Junyan Liu • Xu Wang • Xiaoyuan Mao • Honghao Zhou • Zhaoqian Liu [SpringerLink]

Brain Banking for Research into Neurodegenerative Disorders and Ageing
Claire E. Shepherd • Holly Alvendia • Glenda M. Halliday [SpringerLink]

Brains for Dementia Research: The Importance of Cohorts in Brain Banking
Paul T. Francis* • Gillian M. Hayes • Helen Costello • David R. Whitfield [SpringerLink]

Human Brain Slice Culture: A Useful Tool to Study Brain Disorders and Potential Therapeutic Compounds
Xin-Rui Qi • Ronald W. H. Verwer • Ai-Min Bao • Rawien A. Balesar • Sabina Luchetti • Jiang-Ning Zhou • Dick F. Swaab [SpringerLink]

The Glutamatergic Postrhinal Cortex–Ventrolateral Orbitofrontal Cortex Pathway Regulates Spatial Memory Retrieval
Xinyang Qi • Zhanhong Jeff Du • Lin Zhu • Xuemei Liu • Hua Xu • Zheng Zhou • Cheng Zhong • Shijiang Li • Liping Wang • Zhijun Zhang [SpringerLink]

NMDA Receptor Antagonist MK801 Protects Against 1-Bromopropane-Induced Cognitive Dysfunction
Lin Xu • Xiaofei Qiu • Shuo Wang • Qingshan Wang • Xiu-Lan Zhao [SpringerLink]

Spinal Cord Stimulation for Pain Treatment After Spinal Cord Injury
Qian Huang • Wanru Duan • Eellan Sivanesan • Shuguang Liu • Fei Yang • Zhiyong Chen • Neil C. Ford • Xueming Chen • Yun Guan [SpringerLink]

Neuroprotective Autophagic Flux Induced by Hyperbaric Oxygen Preconditioning is Mediated by Cystatin C
Zongping Fang • Yun Feng • Yuheng Li • Jiao Deng • Huang Nie • Qianzhi Yang • Shiquan Wang • Hailong Dong • Lize Xiong [SpringerLink]

Aberrant Resting-State Functional Connectivity in the Default Mode Network in Pediatric Bipolar Disorder Patients with and without Psychotic Symptoms
Yuan Zhong • Chun Wang • Weijia Gao • Qian Xiao • Dali Lu • Qing Jiao • Linyan Su • Guangming Lu [SpringerLink]

The Stanley Neuropathology Consortium Integrative Database (SNCID) for Psychiatric Disorders
Sanghyeon Kim • Maree J. Webster [SpringerLink]