Online First


Visuospatial Memory Alteration in Alzheimer’s Disease
Sen Lin [SpringerLink]

New Insights into the Dysfunctions of Pericytes and Neurovascular Units in Neurodegenerative Diseases
Qiang Liu • Wei-Jye Lin • Yamei Tang 1 [SpringerLink]

Molecular Basis for Cephalic Mechanosensitivity of Drosophila Larvae
Zhenyu Zhang• Zhiyuan Li• Ting Liu • Wei Zhang [SpringerLink]

Mapping the Brain-Wide Cholinergic Neurons Projecting to Skeletal Muscle in Mice by High-Throughput Light Sheet Tomography
Dayu Chen • Xiaofeng Cheng • Xiong Yang • Yongsheng Zhang • Zhigang He • Qian Wang • Guojie Yao• Xiuli Liu• Shaoqun Zeng • Jincao Chen1 • Hongbing Xiang [SpringerLink]

Changes of Effective Connectivity in the Alpha Band Characterize Differential Processing of Audiovisual Information in Cross-Modal Selective Attention
Weikun Niu • Yuying Jiang • Xin Zhang • Tianzi Jiang • Yujin Zhang • Shan Yu [SpringerLink]

Quantitative Determination of Glymphatic Flow Using Spectrophotofluorometry
Yu Zhang • Jian Song • Xu-Zhong He • Jian Xiong • Rong Xue • Jia-Hao Ge • Shi-Yu Lu• Die Hu• Guo-Xing Zhang • Guang-Yin Xu • Lin-Hui Wang [SpringerLink]

Neuronal and Non-neuronal Cell Types Displaying Circadian Rhythmicity in the Mammalian Suprachiasmatic Nucleus
S. K. Tahajjul Taufique • Han Wang [SpringerLink]

Joint Multi-modal Parcellation of the Human Striatum: Functions and Clinical Relevance
Xiaojin Liu • Simon B. Eickhoff • Felix Hoffstaedter • Sarah Genon • Svenja Caspers • Kathrin Reetz • Imis Dogan • Claudia R. Eickhoff • Ji Chen • Julian Caspers • Niels Reuter • Christian Mathys • Andre´ Aleman • Renaud Jardri • Valentin Ried • Iris E. Sommer • Kaustubh R. Patil [SpringerLink]

Whole-Brain Map of Long-Range Monosynaptic Inputs to Different Cell Types in the Amygdala of the Mouse
Jia-Yu Fu • Xiao-Dan Yu• Yi Zhu • Shi-Ze Xie • Meng-Yu Tang • Bin Yu • Xiao-Ming Li [SpringerLink]

Macrophage–NLRP3 Inflammasome Activation Exacerbates Cardiac Dysfunction after Ischemic Stroke in a Mouse Model of Diabetes
Hong-Bin Lin • Guan-Shan Wei • Feng-Xian Li • Wen-Jing Guo • Pu Hong • Ya-Qian Weng • Qian-Qian Zhang• Shi-Yuan Xu• Wen-Bin Liang  • Zhi-Jian You • Hong-Fei Zhang [SpringerLink]

Eye-Opening Alters the Interaction Between the Salience Network and the Default-Mode Network
Junrong Han • Xuehai Wu• Hang Wu • Dong Wang • Xuan She • Musi Xie • Fang Zhang • Delong Zhang • Xilin Zhang • Pengmin Qin [SpringerLink]

Relationship Between Hematoma Expansion Induced by Hypertension and Hyperglycemia and Blood–brain Barrier Disruption in Mice and Its Possible Mechanism: Role of Aquaporin-4 and Connexin43
Heling Chu • Zidan Gao • Chuyi Huang • Jing Dong • Yuping Tang • Qiang Dong [SpringerLink]