Online First


In Vivo Two-photon Calcium Imaging in Dendrites of Rabies Virus-labeled V1 Corticothalamic Neurons
Yajie Tang • Liang Li • Leqiang Sun • Jinsong Yu • Zhe Hu • Kaiqi Lian • Gang Cao • Jinxia Dai [SpringerLink]

DPP-4 Inhibitor Linagliptin is Neuroprotective in Hyperglycemic Mice with Stroke via the AKT/mTOR Pathway and Anti-apoptotic Effects
Gang Zhang • Samuel Kim • Xiaohuan Gu • Shan Ping Yu • Ling Wei [SpringerLink]

A Familial Phenotypic and Genetic Study of Mutations in PFN1 Associated with Amyotrophic Lateral Sclerosis
Jieshan Chi• Junling Chen • Yan Li • Zhiheng Huang • Lijuan Wang • Yuhu Zhang [SpringerLink]

Expert Consensus on the Care and Management of Patients with Cognitive Impairment in China
Academy of Cognitive Disorders of China (ACDC) • Yuliang Han • Jianjun Jia • Xia Li • Yang Lv • Xuan Sun • Shanshan Wang• Yongjun Wang • Zhiwen Wang • Jintao Zhang • Jiong Zhou • Yuying Zhou [SpringerLink]

Orexin Receptor Antagonists as Emerging Treatments for Psychiatric Disorders
Ying Han • Kai Yuan • Yongbo Zheng • Lin Lu [SpringerLink]

NLRP3 Deficiency Attenuates Secondary Degeneration of Visual Cortical Neurons Following Optic Nerve Injury
Zhou Zhang • Wenyi Liu • Yubin Huang• Linlin Luo• Xiaofeng Cai • Yunjia Liu • Liqianyu Ai • Jun Yan • Sen Lin • Jian Ye [SpringerLink]

Myelin Deficits Caused by Olig2 Deficiency Lead to Cognitive Dysfunction and Increase Vulnerability to Social Withdrawal in Adult Mice
Xianjun Chen • Fei Wang • Jingli Gan• Zhonghua Zhang • Xuejun Liang• Tao Li • Nanxin Huang • Xiaofeng Zhao • Feng Mei• Lan Xiao [SpringerLink]

Epidural Spinal Cord Stimulation Promotes Motor Functional Recovery by Enhancing Oligodendrocyte Survival and Differentiation and by Protecting Myelin after Spinal Cord Injury in Rats
Gang Li • Zhong-Kai Fan • Guang-Fei Gu • Zhi-Qiang Jia • Qiang-Qiang Zhang • Jun-Yu Dai• Shi-Sheng He [SpringerLink]

A Review of Functional Near-Infrared Spectroscopy Studies of Motor and Cognitive Function in Preterm Infants
Quan Wang • Guang-Pu Zhu • Li Yi • Xin-Xin Cui • Hui Wang • Ru-Yi Wei • Bing-Liang Hu [SpringerLink]

Role of Elevated Thrombospondin-1 in Kainic Acid-Induced Status Epilepticus
Yurong Zhang • Mengdi Zhang • Wei Zhu • Xiaohong Pan • Qiaoyun Wang• Xue Gao • Chaoyun Wang• Xiuli Zhang • Yuxia Liu • Shucui Li • Hongliu Sun [SpringerLink]

Contribution of Baroreflex Afferent Pathway to NPY-Mediated Regulation of Blood Pressure in Rats
Yang Liu • Shu-Yang Zhao • Yan Feng • Jie Sun • Xiao-Long Lu • Qiu-Xin Yan • Ying Li • Zhuo Liu • Lu-Qi Wang • Xun Sun • Shijun Li • Guo-Fen Qiao • Bai-Yan Li [SpringerLink]

Homeobox B8 Targets Sterile Alpha Motif Domain-Containing Protein 9 and Drives Glioma Progression
Wenping Ma • Hongze Jin • Wenjie Liu• Xiaojuan Li • Xingang Zhou • Xinwu Guo • Runfa Tian • Qi Cui • Junjie Luo• Yueying Jiao • Youtao Yu • Haifeng Yang • Hongshan Zhao [SpringerLink]