Volume 35, Issue. 2, April, 2019


Standardized Operational Protocol for Human Brain Banking in China

Wenying Qiu1 • Hanlin Zhang1 • Aimin Bao2 • Keqing Zhu2 • Yue Huang3 • Xiaoxin Yan4 • Jing Zhang5 • Chunjiu Zhong6 • Yong Shen7 • Jiangning Zhou7 • Xiaoying Zheng8 • Liwei Zhang9 • Yousheng Shu10 • Beisha Tang11 • Zhenxin Zhang12 • Gang Wang13 • Ren Zhou14 • Bing Sun15 • Changlin Gong1 • Shumin Duan2 • Chao Ma1,*

1Department of Human Anatomy, Histology and Embryology, Institute of Basic Medical Sciences, Neuroscience Center, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Beijing 10005, China
2Department of Neurobiology, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China
3Neurology Center, Beijing Tiantan Hospital Affiliated to Beijing Capital Medical University and Central Brain Bank, National Clinical Research Centre for Neurological Disorders, Beijing 100074, China
4Department of Human Anatomy and Neurobiology, Xiangya School of Medicine, Central South University, Changsha 410014, China
5Department of Pathology, Peking University Health Science Centre, Beijing 100191, China
6Department of Neurology, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China
7School of Life Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230071, China
8Asia-Pacific Economic Cooperation Health Science Academy/Institute of Population Research, Peking University, Beijing 100871, China
9Beijing Tian Tan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China
10Institute of Brain and Cognitive Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China
11Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, China
12Department of Neurology, Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100730, China
13Department of Neurology and Neuroscience Institute, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
14Department of Pathology, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China
15China Brain Bank, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310058, China

Abstract

none

Keywords

[SpringerLink]

Browse: 79